శ్రీగోకులాష్టకమ్ అథవా గోకులనామస్తోత్రమ్

శ్రీమద్గోకులసర్వస్వం శ్రీమద్గోకులమణ్డనమ్ ।
శ్రీమద్గోకులదక్తారా శ్రీమద్గోకులజీవనమ్ ॥ 1॥

శ్రీమద్గోకులమాత్రేశః శ్రీమద్గోకులపాలక ।
ధీమద్గోకులలీలాబ్ధిః త్రీమద్గోకులసంశ్రయః మే ॥2॥

శ్రీమద్గోకులజీవాత్మా శ్రీమద్గోకులమానసమ్ ।
శ్రీమద్గోకులదుఃఖఘ్నః శ్రీమద్గోకులవీక్షితః ॥ 3॥

థ శ్రీమద్గోకులసౌన్దర్యం శ్రీమద్గోకులసత్ఫలమ్ ।
శ్రీమద్గోకులగోప్రాణః శ్రీమద్గోకులకామహః ॥ 4॥

శ్రీమద్గోకులరాకేశః శ్రీమద్గోకులతారకః ।
శ్రీమద్గోకులపద్మాలిః శ్రీమద్గోకులసంస్తుతః ॥ 5॥

శ్రీమద్గోకులసఙ్గీతః శ్రీమద్గోకులలాస్యకృత్ ।
శ్రీమద్గోకులభావాత్మా శ్రీమద్గోకులపాలకః ॥6॥

శ్రీమద్గోకులహృత్స్థానః శ్రీమద్గోకులసంవృతః ।
శ్రీమద్గోకులదృక్పుష్టః శ్రీమద్గోకులమోదితః ॥ 7॥

శ్రీమద్గోకులభోగ్యశ్రీః శ్రీమద్గోకులలాలితః ।
శ్రీమద్గోకులభాగ్యశ్రీః శ్రీమద్గోకులసర్వకృత్ ॥ 8॥

ఇమాని శ్రీగోకులేశనామాని వదనే మమ ।
వసన్తు సతతం చైవ లీలాశ్చ హృదయే సదా ॥9॥

ఇతి శ్రీవిఠ్ఠలేశ్వరవిరచితం గోకులాష్టకం సమ్పూర్ణమ్ ॥