బాల ముకుందాష్టకం

కరారవిందేన పదారవిందం ముఖారవిందే వినివేశయంతం ।
వటస్య పత్రస్య పుటే శయానం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి ॥ 1 ॥

సంహృత్య లోకాన్వటపత్రమధ్యే శయానమాద్యంతవిహీనరూపం ।
సర్వేశ్వరం సర్వహితావతారం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి ॥ 2 ॥

ఇందీవరశ్యామలకోమలాంగం ఇంద్రాదిదేవార్చితపాదపద్మం ।
సంతానకల్పద్రుమమాశ్రితానాం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి ॥ 3 ॥

లంబాలకం లంబితహారయష్టిం శృంగారలీలాంకితదంతపంక్తిం ।
బింబాధరం చారువిశాలనేత్రం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి ॥ 4 ॥

శిక్యే నిధాయాద్యపయోదధీని బహిర్గతాయాం వ్రజనాయికాయాం ।
భుక్త్వా యథేష్టం కపటేన సుప్తం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి ॥ 5 ॥

కలిందజాంతస్థితకాలియస్య ఫణాగ్రరంగేనటనప్రియంతం ।
తత్పుచ్ఛహస్తం శరదిందువక్త్రం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి ॥ 6 ॥

ఉలూఖలే బద్ధముదారశౌర్యం ఉత్తుంగయుగ్మార్జున భంగలీలం ।
ఉత్ఫుల్లపద్మాయత చారునేత్రం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి ॥ 7 ॥

ఆలోక్య మాతుర్ముఖమాదరేణ స్తన్యం పిబంతం సరసీరుహాక్షం ।
సచ్చిన్మయం దేవమనంతరూపం బాలం ముకుందం మనసా స్మరా…మి ॥ 8 ॥