శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్ర అర్ధము:

మనం పుట్టిన నక్షత్రం పాదమునకు అనుగుణంగా మనం ఏ ఒక్క శ్లోకం చదువుకుంటే మొత్తం స్తోత్రం చదువుకున్న ఫలితం కలుగుతుందో, వివరముగా అర్ధం చేస్తున్నారు
శ్రీ తిరుప్పావై కోకిల మంజుల శ్రీ 

The provided API key has an IP address restriction. The originating IP address of the call (2a02:4780:11:1597:0:1be3:2afb:2) violates this restriction.