కృష్ణాష్టకం

వసుదేవ సుతం దేవం కంస చాణూర మర్దనం ।
దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం ॥

అతసీ పుష్ప సంకాశం హార నూపుర శోభితం ।
రత్న కంకణ కేయూరం కృష్ణం వందే జగద్గురుం ॥

కుటిలాలక సంయుక్తం పూర్ణచంద్ర నిభాననం ।
విలసత్ కుండలధరం కృష్ణం వందే జగద్గురం ॥

మందార గంధ సంయుక్తం చారుహాసం చతుర్భుజం ।
బర్హి పింఛావ చూడాంగం కృష్ణం వందే జగద్గురుం ॥

ఉత్ఫుల్ల పద్మపత్రాక్షం నీల జీమూత సన్నిభం ।
యాదవానాం శిరోరత్నం కృష్ణం వందే జగద్గురుం ॥

రుక్మిణీ కేళి సంయుక్తం పీతాంబర సుశోభితం ।
అవాప్త తులసీ గంధం కృష్ణం వందే జగద్గురుం ॥

గోపికానాం కుచద్వంద కుంకుమాంకిత వక్షసం ।
శ్రీనికేతం మహేష్వాసం కృష్ణం వందే జగద్గురుం ॥

శ్రీవత్సాంకం మహోరస్కం వనమాలా విరాజితం ।
శంఖచక్ర ధరం దేవం కృష్ణం వందే జగద్గురుం ॥

కృష్ణాష్టక మిదం పుణ్యం ప్రాతరుత్థాయ యః పఠేత్ ।
కోటిజన్మ కృతం పాపం స్మరణేన వినశ్యతి ॥