పెరుమాళ్ తిరునక్షత్ర తనియన్లు

సింహమాసే సితే పక్షే రోహిణ్యామష్టమితిధౌ |
చరమార్ధ ప్రదాతరం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ ||

తతో ఖిల జగత్పద్మ భోదాయాచ్యుతభానునా |
దేవకీ పుర్వసంగ్ద్యాయా మావిర్భూతం మహాత్మనా ||

…………….
* తిరుమకళుం మణ్మగళుం శిఱక్కవన్డన్ వాజియే
వెయ్యనిడై త్తాయ్ మగళాల్ శేవిప్పోన్ వాజియే
ఇరువిశుమ్బిల్ వీతిరుక్కు మిమైయవర్ కోన్ వాజియే
ఇడర్కడియ పాఱ్కుడలై యెయ్ దినాన్ వాజియే
అరియ తయరదన్ మగనాయవదరిత్తాన్ వాజియే
అన్దరియామిత్తునము మాయినాన్ వాజియే
పెరుగి వరుం పొన్ని నడుప్సిన్ తుయిన్లాన్ వాజియే
ఉంది పెరియ పెరుమా ఖెజ్జుళ్ పిరానడిగళ్ వాజియే