మధురాష్టకం

అధరం మధురం వదనం మధురం
నయనం మధురం హసితం మధురం ।
హృదయం మధురం గమనం మధురం
మధురాధిపతేరఖిలం మధురం ॥ 1 ॥

వచనం మధురం చరితం మధురం
వసనం మధురం వలితం మధురం ।
చలితం మధురం భ్రమితం మధురం
మధురాధిపతేరఖిలం మధురం ॥ 2 ॥

వేణు-ర్మధురో రేణు-ర్మధురః
పాణి-ర్మధురః పాదౌ మధురౌ ।
నృత్యం మధురం సఖ్యం మధురం
మధురాధిపతేరఖిలం మధురం ॥ 3 ॥

గీతం మధురం పీతం మధురం
భుక్తం మధురం సుప్తం మధురం ।
రూపం మధురం తిలకం మధురం
మధురాధిపతేరఖిలం మధురం ॥ 4 ॥

కరణం మధురం తరణం మధురం
హరణం మధురం స్మరణం మధురం ।
వమితం మధురం శమితం మధురం
మధురాధిపతేరఖిలం మధురం ॥ 5 ॥

గుంజా మధురా మాలా మధురా
యమునా మధురా వీచీ మధురా ।
సలిలం మధురం కమలం మధురం
మధురాధిపతేరఖిలం మధురం ॥ 6 ॥

గోపీ మధురా లీలా మధురా
యుక్తం మధురం ముక్తం మధురం ।
దృష్టం మధురం శిష్టం మధురం
మధురాధిపతేరఖిలం మధురం ॥ 7 ॥

గోపా మధురా గావో మధురా
యష్టి ర్మధురా సృష్టి ర్మధురా ।
దలితం మధురం ఫలితం మధురం
మధురాధిపతేరఖిలం మధురం ॥ 8 ॥

॥ ఇతి శ్రీమద్వల్లభాచార్యవిరచితం మధురాష్టకం సంపూర్ణం ॥