శని వజ్రపంజర కవచం

నీలాంబరో నీలవపుః కిరీటీ
గృధ్రస్థితాస్త్రకరో ధనుష్మాన్ ।
చతుర్భుజః సూర్యసుతః ప్రసన్నః
సదా మమస్యాద్వరదః ప్రశాంతః ॥

బ్రహ్మా ఉవాచ ।

శృణుధ్వం ఋషయః సర్వే శని పీడాహరం మహత్ ।
కవచం శనిరాజస్య సౌరైరిదమనుత్తమం ॥

కవచం దేవతావాసం వజ్ర పంజర సంంగకం ।
శనైశ్చర ప్రీతికరం సర్వసౌభాగ్యదాయకం ॥

అథ శ్రీ శని వజ్ర పంజర కవచం ।

ఓం శ్రీ శనైశ్చరః పాతు భాలం మే సూర్యనందనః ।
నేత్రే ఛాయాత్మజః పాతు పాతు కర్ణౌ యమానుజః ॥ 1 ॥

నాసాం వైవస్వతః పాతు ముఖం మే భాస్కరః సదా ।
స్నిగ్ధకంఠశ్చ మే కంఠం భుజౌ పాతు మహాభుజః ॥ 2 ॥

స్కంధౌ పాతు శనిశ్చైవ కరౌ పాతు శుభప్రదః ।
వక్షః పాతు యమభ్రాతా కుక్షిం పాత్వసితస్తథా ॥ 3 ॥

నాభిం గ్రహపతిః పాతు మందః పాతు కటిం తథా ।
ఊరూ మమాంతకః పాతు యమో జానుయుగం తథా ॥ 4 ॥

పాదౌ మందగతిః పాతు సర్వాంగం పాతు పిప్పలః ।
అంగోపాంగాని సర్వాణి రక్షేన్ మే సూర్యనందనః ॥ 5 ॥

ఫలశ్రుతిః

ఇత్యేతత్కవచం దివ్యం పఠేత్సూర్యసుతస్య యః ।
న తస్య జాయతే పీడా ప్రీతో భవతి సూర్యజః ॥

వ్యయజన్మద్వితీయస్థో మృత్యుస్థానగతోపివా ।
కలత్రస్థో గతోవాపి సుప్రీతస్తు సదా శనిః ॥

అష్టమస్థో సూర్యసుతే వ్యయే జన్మద్వితీయగే ।
కవచం పఠతే నిత్యం న పీడా జాయతే క్వచిత్ ॥

ఇత్యేతత్కవచం దివ్యం సౌరేర్యన్నిర్మితం పురా ।
ద్వాదశాష్టమజన్మస్థదోషాన్నాశయతే సదా ।
జన్మలగ్నస్థితాన్ దోషాన్ సర్వాన్నాశయతే ప్రభుః ॥

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే బ్రహ్మనారదసంవాదే శనివజ్రపంజర కవచం సంపూర్ణం ॥