దశరథ ప్రోక్త శని స్తోత్రం

అస్య శ్రీ శనైశ్చర స్తోత్ర మంత్రస్య దశరథ ఋషిః

శనైశ్చరో దేవతాః త్రిష్టుపా చందః

శనైశ్చర ప్రీత్యర్దే జపే వినియోగః

దశరథ ఉవాచ:-

కోణస్థ రౌద్ర మయోథ బభ్రుః

కృష్ణః శనిః పింగళ మంద సౌరిః

నిత్యం స్మృతో యో హరతే చ పీడాం

తస్మై నమః శ్రీరవినందనాయ ||

సురాసుర కింపురుషా గణేంద్రా

గంధర్వ విద్యాధర పన్నాగాశ్చ

పీడ్యంతి సర్వే విషమ స్థితేన

తస్మై నమః శ్రీరవినందనాయ ||

నరా నరేంద్రాః పశవో మృగేంద్రా

వన్యాశ్చ యే కీట పతంగ భృంగా 

పీడ్యంతి సర్వే విషమ స్థితేన

తస్మై నమః శ్రీరవినందనాయ ||

దేవాశ్చ దుర్గాణి వనాని యత్ర

సేనానివేశాః పుర పట్టాణాని

పీడ్యంతి సర్వే విషమ స్థితేన

తస్మై నమః శ్రీరవినందనాయ ||

తిలైర్య వైర్మాష గుడాన్నదానై

లోహేనా నీలాంబర దానతోవా

ప్రీణాది మంత్రైర్నిజ వాసరేచ

తస్మై నమః శ్రీరవినందనాయ ||

ప్రయాగ తీరే యమునాతటే చ

సరస్వతీ పుణ్యజలే గుహాయామ్

యో యోగినాం ధ్యానగతోపి సూక్ష్మః

తస్మై నమః శ్రీ రవినందనాయ ||

ప్రయాగ తీరే యమునాతటే చ

సరస్వతీ పుణ్యజలే గుహాయామ్

యో యోగినాం ధ్యానగతోపి సూక్ష్మః

తస్మై నమః శ్రీ రవినందనాయ ||

అస్య ప్రదేశాత్స్వ గృహం ప్రవిష్ట

స్వదీయ వారే సనరః సుఖీ స్యాత్

గృహద్గ తౌ యోన పునః ప్రయాతి

తస్మై నమః శ్రీ రవి నందనాయ ||

స్రష్టా స్వయంభూర్భువ సత్రయస్య

త్రాతా హరిః శం హరతే పినాకీ

ఏకస్త్రిధా ఋగ్యజు సామమూర్తి

తస్మై నమః శ్రీ రవి నందనాయ ||

శన్యష్టకం యః పఠతః ప్రభాతే

నిత్యం సుపుత్రైః ప్రియ బాంధవైశ్చ

పఠేశ్చ సౌఖ్యం భువిభోగయుక్తం

ప్రాప్నోతి నిర్వాణ పదం పరం సః ||

ఇతి శ్రీ దశరథ ప్రోక్త శనైశ్చర స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం

శనిః స్తోత్రాణి

* ముత్తు స్వామి దీక్షితులు రచించిన శనైశ్చర స్తోత్రం
* శ్రీ శని స్తోత్రం (దశరథ కృతం)
* శని వజ్రపంజర కవచం
* దశరథ ప్రోక్త శని స్తోత్రం