శ్రీ శని స్తోత్రం (దశరథ కృతం)

నమః కృష్ణాయ నీలాయ శిఖిఖండనిభాయ చ |
నమో నీలమధూకాయ నీలోత్పలనిభాయ చ || 1 ||

నమో నిర్మాంసదేహాయ దీర్ఘశ్రుతిజటాయ చ |
నమో విశాలనేత్రాయ శుష్కోదర భయానక || 2 ||

నమః పౌరుషగాత్రాయ స్థూలరోమాయ తే నమః |
నమో నిత్యం క్షుధార్తాయ నిత్యతృప్తాయ తే నమః || 3 ||

నమో ఘోరాయ రౌద్రాయ భీషణాయ కరాళినే |
నమో దీర్ఘాయ శుష్కాయ కాలదంష్ట్ర నమోస్తుతే || 4 ||

నమస్తే ఘోరరూపాయ దుర్నిరీక్ష్యాయ తే నమః |
నమస్తే సర్వభక్షాయ వలీముఖ నమోస్తు తే || 5 ||

సూర్యపుత్ర నమస్తే ఒస్తు భాస్వరాభయదాయినే |
అధోదృష్ట నమస్తే ఒస్తు సంవర్తక నమోబస్తు తే || 6 ||

నమో మందగతే తుభ్యం నిష్ప్రభాయ నమోనమః |
తపసా జ్ఞానదేహాయ నిత్యయోగరతాయ చ || 7 ||

జ్ఞానచక్షుర్నమస్తేస్తు కాశ్యపాత్మజసూనవే |
తుష్టో దదాసి రాజ్యం త్వం క్రుద్దా హరసి తత్ క్షణాత్ || 8 ||

దేవాసురమనుష్యాశ్చ సిద్ధవిద్యాధరోరగాః |
త్వయావలోకితాస్సౌరే దైన్యమాసువ్రజంతితే || 9 ||

బ్రహ్మా శక్రోయమశ్చైవ మునయః సప్తతారకాః |
రాజ్యభ్రష్టాః పతంతీహ తవ దృష్ట్యా వలోకితః || 10 ||

త్వయా వలోకితాస్తే2పి నాశం యాంతి సమూలతః |
ప్రసాదం కురు మే సౌరే ప్రణత్వాహిత్వమర్దితః || 11 ||