శ్రీ బలరామ స్తోత్రం

శ్రీ: జయ రామ సదారామ సచ్చిదానన్దవిగ్రహః |
అవిద్యాపజ్కగలితనిర్మలాకార తే నమః || 1 ||

జయా ఖిలజగద్భారధారణ శ్రమవర్జిత |
తాపత్రయవికర్షాయ హలం కలయతే సదా || 2 ||

ప్రపన్నదీనత్రాణాయ బలరామాయ తే నమః |
త్వమేవేశ పరాశేషకలుషక్షాలనప్రభుః || 3 ||

ప్రపన్నకరుణాసిన్ధో భక్తప్రియ నమోస్తు తే |
చరాచరఫణాగ్రేణధృతా యేన వసున్దరా || 4 ||

మాముద్దరాస్మదుష్పారాద్భవాంభోధేరపారతః |
పరాపరాణాం పరమం పరమేశ నమోస్తు తే || 5 ||

ఇమం స్తవం యః పఠతి బలరామాధిదైవతమ్ |
బలిష్ఠః సర్వకార్యేషు గరిష్టః సో2భిజాయతే || 6 ||

ఇతి శ్రీ బలరామ స్తోత్రమ్ |