శ్రీ బలరామ కవచం

దుర్యోధన ఉవాచ |
గోపీభ్యః కవచం దత్తం గర్గాచార్యేణ ధీమతా | |
సర్వరక్షాకరం దివ్యం దేహి మహ్యం మహామునే || 1 |||
|
ప్రాడ్విపాక ఉవాచ ||
స్నాత్వా జలే క్లైమధరః కుశాసనః పవిత్రపాణిః కృతమంత్రమార్జనః | |
స్మృత్వాథ నత్వా బలమచ్యుతాగ్రజం సంధారబోద్ధర్మసమాహితో భవేత్ || 2 |||
|
గోలోకధామాధిపతిః పరేశ్వరః పరేషు మాం పాతు పవిత్రకీర్తనః ||
భూమండలం సర్దపవద్విలక్ష్యతే యన్మూర్ని మాం పాతు స భూమిమండలే || 3 |||
|
సేనాసు మాం రక్షతు సీరపాణిః యుద్దే సదా రక్షతు మాం హలీ చ | |
దుర్గేషు చావ్యాన్ముసలీ సదా మాం వనేషు సంకర్షణ ఆదిదేవః || 4 |||
|
కలిందజావేగహరో జలేషు నీలాంబరో రక్షతు మాం సదాగ్నౌ | |
వాయౌ చ రామో2వతు ఫీ బలశ్చ మహార్ణవే2నంతవపుః సదా మామ్ || 5 |||
|
శ్రీవాసుదేవో 2 వతు పర్వతేషు సహస్రశీరా చమహావివాదే | |
రోగేషు మాం రక్షతు రౌహిణేయో మాం కామపాలో 2 వతు వా విపత్సు || 6 |||
|
కామాత్సదా రక్షతు ధేనుకారి: క్రోధాత్సదా మాం ద్వివిదప్రహారీ | |
లోభాత్సదా రక్షతు బల్వలారిః మోహాత్సదా మాం కిల మాగధారి: || 7 |||
|
ప్రాతః సదా రక్షతు వృష్ఠిధుర్యః ప్రాప్తే సదా మాం మధురాపురేంద్రః | |
మధ్యందినే గోపసఖః ప్రపాతు స్వరాట్ పరాహెనే వతు మాం సదైవ || 8 |||
|
సాయం ఫణీంద్రో 2వతు మాం సదైవ పరాత్పరో రక్షతు మాం ప్రదోషే | |
పూర్ణే నిశీథే చ దురంతవీర్యః ప్రత్యూషకాలేజి వతు మాం సదైవ || 9 |||
|
విదిక్షు మాం రక్షతు రేవతీపతిః దిక్షు ప్రలంబారిరధో యదూద్వహః | |
ఊర్ధ్వం సదా మాం బలభద్ర ఆరా-త్తథా సమంతాద్బలదేవ ఏవ హి || 10 |||
|
అంతః సదావ్యాత్పురుషోత్తమో బహి-ర్నాగేంద్రలీలో 2వతు మాం మహాబలః | |
సదాంతరాత్మా చ వసన్ హరిః స్వయం ప్రపాతు పూర్ణః పరమేశ్వరో మహాన్ || 11 |||
|
దేవాసురాణాం భయనాశనం చ హుతాశనం పాపచయేంధనానామ్ | |
వినాశనం విఘ్నఘటస్య విద్ధి సిద్ధాసనం వర్మవరం బలస్య || 12 |||
|
ఇతి శ్రీగర్గసంహితాయాం బలభద్రఖండే బలరామకవచమ్ |