శ్రీ వారాహి దేవీ స్తోత్రం

ధ్యానం:
కృష్ణ వర్ణాం తు వారాహీం మహిషస్దాం మహోదరీం
వరదాం దండినీం ఖడ్గం బిభ్రతీం దక్షిణే కరే
ఖేట పాత్రా భయాన్ వామే సూకరాస్యాం భజామ్యహం

స్తుతి:
నమోస్తు దేవి వారాహి జయైకార స్వరూపిణి
జపిత్వా భూమిరూపేణ నమో భగవతః ప్రియే

జయక్రోడాస్తు వారాహి దేవిత్వాంచ నమామ్యహం
జయవారాహి విశ్వేశి ముఖ్యవారాహితే నమః
ముఖ్యవారాహి వందేత్వాం అంధే అంధినితే నమః
సర్వదుష్ట ప్రదుష్టానాం వాక్ స్తంభనకరీ నమః

నమస్తంభిని స్తంభేత్వాం జృంభేజృంభిణితే నమః
రుంధేరుంధిని వందేత్వాం నమో దేవీతు మోహినీ

స్వభక్తానాంహి సర్వేషాం సర్వకామ ప్రదే నమః
బాహ్వా స్తంభకరీ వందే చిత్త స్తంభినితే నమః

చక్షు స్తంభిని త్వాం ముఖ్య స్తంభినీతే నమో నమః
జగత్ స్తంభిని వందేత్వాం జిహ్వా స్తంభన కారిణి

స్తంభనం కురు శత్రూణాం కురుమే శత్రు నాశనం
శీఘ్రం వశ్యంచ కురుతే యోగ్నే వాచాత్మకే నమః

ట చతుష్టయ రూపేత్వాం శరణం సర్వదాభజే
హామాత్మకే ఫట్ రూపేణ జయాద్యాన కేశివే

దేహిమే సకలాన్ కామాన్ వారాహీ జగదీశ్వరీ
నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమోనమః

అనుగ్రహ స్తుతి:
కిం దుష్కరం త్వయి మనో విషయం గతాయాం
కిం దుర్లభం త్వయి విధానవ దర్చితాయామ్
కిం దుష్కరం త్వయి పకృత్సృతి మాగతాయాం
కిం దుర్జయం త్వయి కృతస్తుతి వాదపుంసామ్

దేవీ స్తోత్రాణి

* శ్రీ వారాహి దేవీ 108 అష్టోత్తర శతనామావళి
* శ్రీ వారాహి దేవీ స్తోత్రం
* కౌమారి స్తోత్రం
* వ్యూహ లక్ష్మీ మంత్రం