సఙ్కటమోచన హనుమానాష్టకమ్

తతః స తులసీదాసః సస్మార రఘునన్దనమ్ ।
హనూమన్తం తత్పురస్తాత్ తుష్టావ భక్తరక్షణమ్ ॥ 1 ॥

ధనుర్బాణ ధరోవీరః సీతా లక్ష్మణ సయుతః ।
రామచన్ద్రస్సహాయో మాం కిం కరిష్యత్యుయం మమ ॥ 2 ॥

ఓం హనుమానఞ్జనీ సూనో వాయుపుత్రో మహాబలః ।
మహాలాఙ్గూల నిక్షేపైర్నిహతాఖిల రాక్షసాః ॥ 3 ॥

శ్రీరామ హృదయానన్ద విపత్తౌశరణం తవ ।
లక్ష్మణే నిహితే భూమౌ నీత్వా ద్రోణాచలం యుతమ్ ॥ 4 ॥

యయా జీవిత వా నాద్య తా శక్తిం ప్రకటీం కురు ।
యేన లఙ్కేశ్వరో వీరో నిఃశఙ్కః విజితస్త్వయా ॥ 5 ॥

దుర్నిరీక్ష్యోఽపిదేవానీ తద్బలం దర్శయాధునా ॥ 6 ॥

యయా లఙ్కాం ప్రవిశ్య త్వం జ్ఞాతవాన్ జానకీ స్వయం ।
రావణాంతః పురేఽత్యుగ్రేతాం బుద్ధిం ప్రకటీ కురు ॥ 7 ॥

రుద్రావతార భక్తార్తి విమోచన మహాభుజ ।
కపిరాజ ప్రసన్నస్త్వం శరణం తవ రక్ష మామ్ ॥ 8 ॥

ఇత్యష్టకం హనుమతః యః పఠేత్ శ్రద్ధయాన్వితః ।
సర్వకష్ట వినిర్ముక్తో లభతే వాఞ్చ్ఛితఫలమ్ ॥

గ్రహభూతార్దితేఘోరే రణే రాజభయేఽథవా ।
త్రివారం పఠేనాచ్ఛ్రీఘ్రం నరో ముచ్యేత్ సఙ్కటాత్ ॥

॥ ఇతి శ్రీగోస్వామితులసీదాస విరచితం శ్రీహనుమాన్నాష్టకం సమ్పూర్ణమ్ ॥

* ధాటి పంచకం
* శ్రీ మధుసూదనస్తోత్రమ్
* Sudarshana Bhagavan Shodasa Ayudha Stotram
* సఙ్కటమోచన హనుమానాష్టకమ్