శ్రీ మధుసూదనస్తోత్రమ్

|| శ్రీ గణేశాయ నమః ||

ఓమితి జ్ఞానమాత్రేణ రోగాజీర్ణేన నిర్జితా!
కాలనిద్రాం ప్రపన్నో౬స్మి త్రాహి మాం మధుసూదన!!

న గతిర్విద్యతే చాన్యా త్వమేవ శరణం మమ!
పాపపజ్కే నిమగ్నోస్మి త్రాహి మాం మధుసూదన!!

మోహితో మోహజాలేన పుత్రదారగృహాదిషు!
తృష్ణయా పీడ్యమానో౬స్మి త్రాహి మాం మధుసూదన!!

భక్తిహీనం చ దీనం చ దుఃఖశోకాతురం ప్రభో!
అనాశ్రయమనాథం చ త్రాహి మాం మధుసూదన!!

గతాగతేన శ్రాన్తోస్మి దీర్ఘసంసారవత్మర్స్తు!
యేన భూయో న గచ్ఛామి త్రాహి మాం మధుసూదన!!

వహవో హి మయా దృష్టాః క్లేశాశైవ పృథక్ పృథక్!
గర్భవాసే మహద్దుఃఖం త్రాహి మాం మధుసూదన!!

తేన దేవ ప్రపన్నోస్మి త్రాణార్థం త్వత్పరాయణః!
దుఃఖార్ణవపరిత్రాణాత్ త్రాహి మాం మధుసూదన!!

వాచా యచ్చ ప్రతిజ్ఞాతం కర్మణా తోపపాదితమ్!
తత్పాపార్జితమగ్నోస్మి త్రాహి మాం మధుసూదన!!

సుకృతం న కృతం కిఞ్చిద్దుష్కృతం చ కృతం మయా!
సంసారఘోరే మగ్నోస్మి త్రాహి మాం మధుసూదన!!

దేహాన్తరరసహస్త్రేషు చాన్యోన్య భ్రామితో మయా!
తిర్యక్త్వం మానుష్త్వం చ త్రాహి మాం మధుసూదన!!

వాచయామి యథోన్మత్తః ప్రలపామి తవాగ్రతః!
జరామరణభీతోస్మి త్రాహి మాం మధుసూదన!!

యత్ర యత్ర చ యాతోస్మి స్త్రీషు వా పురుషేషు చ!
తత్ర తత్రాచలా భక్తిస్త్రాహి మాం మధుసూదన!!

గత్వా గత్వా నివర్తన్తే చన్దసూర్యాదయో గ్రహాః!
అద్యాపి న నిబర్తన్తే ద్వాదశాక్షరచిన్తకాః!!

ఊర్ధ్వపాతాలమర్త్యేషు వ్యాప్తం లోకం జగత్త్రయమ్!
ద్వాదశాక్షరాత్పరం నాస్తి వాసుదేవేన భాషితమ్!!

ద్వాదశాక్షరం మహామస్త్రం సర్వకామఫలప్రదమ్!
గర్భవాసనివాసేన శుకేన పరిభాషితమ్!!

ద్వాదశాక్షరం నిరాహారో యః యః పఠేధరివాసరే!
స గచ్ఛేద్వైష్ణవస్థానం యత్ర యోగేశ్వరో హరిః!!

ఇతి శ్రీశుకదేవవిరచితం మధుసూదనస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్….

* ధాటి పంచకం
* శ్రీ మధుసూదనస్తోత్రమ్
* Sudarshana Bhagavan Shodasa Ayudha Stotram
* సఙ్కటమోచన హనుమానాష్టకమ్