వాదిరాజ తీర్థుల వారి హయగ్రీవ శ్లోకములు

జ్ఞానానంద మయం దేవం నిర్మల స్పటికాకృతిమ్
ఆధారాం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవమ్ ఉపాస్మహే

వాదిరాజతీర్థుల వారు అందించిన శక్తివంతమైన హయగ్రీవ ప్రార్ధనా శ్లోకములు:-
హయగ్రీవ హయగ్రీవ హయగ్రీవేతి వాదినం
నరం ముంచంతి పాపాని దరిద్రమివ యోషితః 1

హయగ్రీవ హయగ్రీవ హయగ్రీవేతి యో వదేత్
తస్య నిస్సరతే వాణీ జహ్ను కన్యా ప్రవాహవత్ 2

హయగ్రీవ హయగ్రీవ హయగ్రీవేతి యో ధ్వని:
విశోభతే స వైకుంఠ కవాటోద్ఘాటనక్షమః 3

శ్లోకత్రయమిదం పుణ్యం హయగ్రీవ పదాంకితం వాదిరాజ యతిప్రోక్తం పఠతాం సంపదాం పదం