మన ఉగాది ముద్దు – జనవరి 1 వద్దు

మన ఉగాది ముద్దు - జనవరి 1 వద్దు డిశంబర్ 31..నీ జేబుకి బొక్క.నీ బుద్ధికి విషపు చుక్క.నీ జీవితానికి ఈ అర్థరాత్రి మాయని మచ్చ కాకూడదనే మా కోరిక.. క్యాలండర్ అంటే ఏమిటి? కాలర్ అంటే పిలుపు ఇవ్వటం(లాటిన్ భాషలో)..వేల…

Continue Readingమన ఉగాది ముద్దు – జనవరి 1 వద్దు