గణనాయకాష్టకమ్

ఏకదన్తం మహాకాయం తప్తకాఞ్చనసన్నిభమ్ ।
లమ్బోదరం విశాలాక్షం వన్దేఽహం గణనాయకమ్ ॥ 1॥

మౌఞ్జీకృష్ణాజినధరం నాగయజ్ఞోపవీతినమ్ ।
బాలేన్దుసుకలామౌలిం వన్దేఽహం గణనాయకమ్ ॥ 2॥

అమ్బికాహృదయానన్దం మాతృభిః పరివేష్టితమ్ ।
భక్తిప్రియం మదోన్మత్తం వన్దేఽహం గణనాయకమ్ ॥ 3॥

చిత్రరత్నవిచిత్రాఙ్గం చిత్రమాలావిభూషితమ్ ।
చిత్రరూపధరం దేవం వన్దేఽహం గణనాయకమ్ ॥ 4॥

గజవక్త్రం సురశ్రేష్ఠం కర్ణచామరభూషితమ్ ।
పాశాఙ్కుశధరం దేవం వన్దేఽహం గణనాయకమ్ ॥ 5॥

మూషకోత్తమమారుహ్య దేవాసురమహాహవే
యోద్ధుకామం మహావీర్యం వన్దేఽహం గణనాయకమ్ ॥ 6॥

యక్షకిన్నరగన్ధర్వక్ష్ సిద్ధవిద్యాధరైస్సదా
స్తూయమానం మహాబాహుం వన్దేఽహం గణనాయకమ్ ॥ 7॥

సర్వవిఘ్నహరం దేవం సర్వవిఘ్నవివర్జితమ్ ।
సర్వసిద్ధిప్రదాతారం వన్దేఽహం గణనాయకమ్ ॥ 8॥

గణాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠే సతతం నరః
సిద్ధ్యన్తి సర్వకార్యాణి విద్యావాన్ ధనవాన్ భవేత్ ॥

గణేశ స్తోత్రాణి

* గణేశ ప్రాతఃస్మరణ శ్లోకాలు
* గణేశాష్టకమ్
*చవితినాడు చంద్రదర్శన దోష నివారణ మంత్రం
* గణనాయకాష్టకమ్
* సంకటనాశన గణేశ స్తోత్రం