శివ పంచాక్షరీ స్తోత్రం

ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః ఓం

ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః ఓం

నాగేంద్రహారాయ త్రిలోచనాయ

భస్మాంగరాగాయ మహేశ్వరాయ ।

నిత్యాయ శుద్ధాయ దిగంబరాయ

తస్మై “న” కారాయ నమః శివాయ ॥ 1 ॥

మందాకినీ సలిల చందన చర్చితాయ

నందీశ్వర ప్రమథనాథ మహేశ్వరాయ ।

మందార ముఖ్య బహుపుష్ప సుపూజితాయ

తస్మై “మ” కారాయ నమః శివాయ ॥ 2 ॥

శివాయ గౌరీ వదనాబ్జ బృంద

సూర్యాయ దక్షాధ్వర నాశకాయ ।

శ్రీ నీలకంఠాయ వృషభధ్వజాయ

తస్మై “శి” కారాయ నమః శివాయ ॥ 3 ॥

వశిష్ఠ కుంభోద్భవ గౌతమార్య

మునీంద్ర దేవార్చిత శేఖరాయ ।

చంద్రార్క వైశ్వానర లోచనాయ

తస్మై “వ” కారాయ నమః శివాయ ॥ 4 ॥

యజ్ఞ స్వరూపాయ జటాధరాయ

పినాక హస్తాయ సనాతనాయ ।

దివ్యాయ దేవాయ దిగంబరాయ

తస్మై “య” కారాయ నమః శివాయ ॥ 5 ॥

పంచాక్షరమిదం పుణ్యం యః పఠేచ్ఛివ సన్నిధౌ ।

శివలోకమవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే ॥

దేవీ స్తోత్రాణి

* శ్రీ వారాహి దేవీ 108 అష్టోత్తర శతనామావళి
* శ్రీ వారాహి దేవీ స్తోత్రం
* కౌమారి స్తోత్రం
* వ్యూహ లక్ష్మీ మంత్రం