Our Doctors

S.No.
Doctor Name
S.No.
Doctor Name
1
Dr. G.K.Reddy
7
Dr. P. Sadashiv Reddy
2
Dr.K.Lakshmi Prasad
8
Dr.P.Rashmitha
3
Dr.B.Venkataiah
9
Dr.T. Krishna Priya
4
Dr. B.Satyanarayna
10
Dr. K.V.Malathi
5
Dr. M. Chandrakanth
11
Dr.P.Krupasaivinil
6
Dr.P.Prasad
12