గణేశ ప్రాత : స్మరణమ్

ఓం గం గణపతయే నమః
ప్రాతస్మరామి గణనాథ మనాధబంధుం
సిందూర పూరపరిశోభిత గణయుగ్మం
ఉద్దండ విఘ్న పరిఖణ్ణన చణ్ణదణ్డ –
మాఖణ్డలాది సురనాయక బృందవన్ద్యమ్.

ప్రాతర్నమామి చతురాసన వన్ద్యమాన –
మిచ్చానుకూల మఖిలం చ వరం దదానం
తం తుగ్గిలం ద్విరసనాధిప యజ్ఞసూత్రం పుత్రం
విలాస చతురం శివయోశ్శివాయ.

ప్రాతర్భజా మ్యభయదం ఖలు భక్తశోక –
దావానలం గణవిభుం వరకుంజరాస్యం,
అజ్ఞాన కానన వినాశన హవ్యవాహ –
ముత్సాహ వర్ధన మహం సుతమీశ్వరస్య.

శ్లోకత్రయమిదం పుణ్యం సదా సామ్రాజ్యదాయకం ప్రాతరుత్థాయ సతతం యః పఠేత్ప్రయతః పుమాన్. శ్రీ గణేశ ప్రాతస్మరణం సంపూర్ణమ్ .

గణేశ స్తోత్రాణి

* గణేశ ప్రాతఃస్మరణ శ్లోకాలు
* గణేశాష్టకమ్
*చవితినాడు చంద్రదర్శన దోష నివారణ మంత్రం
* గణనాయకాష్టకమ్
* సంకటనాశన గణేశ స్తోత్రం